21. september 2011 · Reacties uitgeschakeld voor Marktontwikkelingen · Tags: , ,

Toekomstige marktontwikkelingen

Er zijn geen harde cijfermatige uitspraken mogelijk over de toekomstige ontwikkeling van de reïntegratiemarkt. Factoren als de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, het overheidsbeleid ten aanzien van sociale zekerheid en het tempo waarin publieke en private opdrachtgevers hun nieuwe verantwoordelijkheden nemen zijn moeilijk te kwantificeren.

Desondanks kan op basis van ervaringen van de afgelopen jaren en het (voorgenomen) beleid een aantal mogelijke ontwikkelingen worden geschetst. De door het kabinet aangekondigde ingrepen in de sociale zekerheid moeten ertoe leiden dat het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering, afneemt. Er komt een nieuw WAO-stelsel,
een nieuwe Wet werk en bijstand, de toegang tot en de duur van de WW worden beperkt en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (de WAZ) wordt afgeschaft. Daar staat tegenover dat het aantal mensen dat een beroep doet op WW en bijstand door de economische recessie voor het eerst sinds jaren weer toeneemt. In weerwil hiervan bezuinigt het kabinet fors op de reïntegratiebudgetten en de fiscale regelingen voor werkgevers. De komende jaren moeten meer mensen met minder budget gereïntegreerd worden. Dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening en de duurzaamheid van de plaatsing staat buiten kijf.

Men pleit dan ook voor een anticyclisch arbeidsmarktbeleid, waarbij de overheid ten tijde van een economische recessie juist extra middelen inzet. Dergelijk beleid is erop gericht langdurige werkloosheid van kwetsbare groepen te voorkomen, door juist deze groepen de mogelijkheid te bieden scholing volgen en werkervaring op te doen. Door te investeren in arbeidspotentieel wor voorkomen dat er bij een aantrekkende economie onvoldoende gekwalificeerd
personeel beschikbaar is. Door de inzet van EVC-methodieken – Erkenning van Verworven Competenties – kunnen mensen zeer gericht worden geschoold.

21. september 2011 · Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteit reintegratie · Tags: , ,

De kwaliteit van reïntegratie wordt vooralsnog gewaarborgd via zelfregulering. De overheid heeft tot op heden geen eisen geformuleerd ten aanzien van certificering. Mocht onverhoopt blijken dat een branche onvoldoende werk maakt van kwaliteitsbeleid, dan stelt de wet dat de overheid alsnog regulerend kan optreden. Tegen deze achtergrond is kwaliteitsbeleid een van de speerpunten van reintegratie.
reintergratie

Verwachtingen van opdrachtgevers en cliënten
Uit onderzoek blijkt dat zowel publieke als private opdrachtgevers de kwaliteit van reïntegratie primair afmeten aan het resultaat: wordt er succesvol geplaatst? Zij hechten beduidend minder waarde aan de manier waarop dit resultaat wordt behaald. Cliënten hechten wél veel belang aan procesaspecten; zij willen dat zij als cliënt centraal staan.

Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

• de bejegening door medewerkers van het reïntegratiebedrijf;
• de manier waarop met privacygevoelige informatie wordt omgegaan;
• de mate waarin de cliënt zelf invloed kan uitoefenen op het traject;
• de vraag of er tevredenheidonderzoeken worden uitgevoerd.

contractVia een keurmerk wordt het kwaliteitsbeleid binnen de branche vormgegeven. Een keurmerk vergroot de transparantie; cliënten en opdrachtgevers weten dat een bedrijf dat het keurmerk heeft verworven voldoet aan een bepaalde kwaliteitsstandaard. Daarnaast stimuleert het keurmerk reïntegratiebedrijven om structureel aandacht te besteden aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

We zijn overgestapt op de verspreiding folders huis aan huis als marketinginstrument

Disclaimer: Borea de brancheorganisatie bestaat niet meer. Deze website gaat over reintegratie en de reintegratiebrache. De informatie op deze website is op geen enkele wijze verbonden aan de vroegere brancheorganisatie Borea. De informatie op deze website is anno 2012 mogelijk niet meer actueel.