Goed opdrachtgeverschap

De manier waarop opdrachtgevers invulling geven aan hun verantwoordelijkheden is van essentieel belang voor goede resultaten en een evenwichtige ontwikkeling van de reïntegratiemarkt. Duidelijk is dat er op het gebied van aanbesteding en prijsvorming nog het nodige te verbeteren valt. Daarnaast signaleert men een aantal knelpunten in de uitvoering van eenmaal afgesloten contracten: opdrachtgevers hebben onvoldoende inzicht in hun cliëntenbestand, het casemanagement is onvoldoende vormgegeven, het ontbreekt aan een goed cliëntvolgsysteem en er is een gebrekkig sanctiebeleid. Korte lijnen zijn belangrijk voor het slagen van een reïntegratietraject, zowel op managementniveau als op operationeel niveau.

Bovendien moeten gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Publieke opdrachtgevers realiseren zich vaak onvoldoende welke gevolgen hun handelen heeft. Zo kan het niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen een
reïntegratiebedrijf in liquiditeitsproblemen brengen. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben uiteraard een zakelijke relatie. Daarnaast is het belangrijk te investeren in ‘partnership’: zowel bij de dagelijkse uitvoering als bij de ontwikkeling van nieuwe reïntegratieconcepten zijn partijen afhankelijk van elkaar. De inzet van wederzijdse expertise kan leiden tot innovatie.

De cliënt als opdrachtgever

De cliënt heeft relatief weinig invloed op de keuze van het reïntegratiebedrijf dat hem of haar gaat begeleiden. Het is de opdrachtgever die de contracten sluit. Sommige opdrachtgevers sluiten contracten met meerdere bedrijven en stellen de cliënt op die manier in de gelegenheid zelf een keuze te maken. De afgelopen jaren is op beperkte schaal geëxperimenteerd met het Persoonsgebonden Reïntegratiebudget (PRB) voor cliënten. Gebleken is dat dit voor een bepaalde groep cliënten een zinvol instrument is. De markt pleit er dan ook voor dat het instrument beschikbaar komt voor cliënten die daaraan behoefte hebben. Immers, cliënten die medeverantwoordelijk zijn voor de eigen reïntegratie zijn gemotiveerder en zullen sneller weer aan de slag raken. Gebleken is dat het PRB minimaal vergelijkbare resultaten
oplevert en dat de kosten niet hoger uitvallen dan die van een regulier traject. Belangrijk is wel, dat de invoering van het PRB zorgvuldig gebeurt met aandacht voor een aantal randvoorwaarden. Zo is er behoefte aan goede voorlichting voor cliënten en uitvoeringsorganisaties, moeten cliënten worden begeleid bij het opstellen van een eigen reïntegratieplan, en moet dit plan worden getoetst door de instantie die ook de middelen beschikbaar stelt.

Comments closed.