21. september 2011 · Reacties uitgeschakeld voor Marktontwikkelingen · Tags: , ,

Toekomstige marktontwikkelingen

Er zijn geen harde cijfermatige uitspraken mogelijk over de toekomstige ontwikkeling van de reïntegratiemarkt. Factoren als de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, het overheidsbeleid ten aanzien van sociale zekerheid en het tempo waarin publieke en private opdrachtgevers hun nieuwe verantwoordelijkheden nemen zijn moeilijk te kwantificeren.

Desondanks kan op basis van ervaringen van de afgelopen jaren en het (voorgenomen) beleid een aantal mogelijke ontwikkelingen worden geschetst. De door het kabinet aangekondigde ingrepen in de sociale zekerheid moeten ertoe leiden dat het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering, afneemt. Er komt een nieuw WAO-stelsel,
een nieuwe Wet werk en bijstand, de toegang tot en de duur van de WW worden beperkt en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (de WAZ) wordt afgeschaft. Daar staat tegenover dat het aantal mensen dat een beroep doet op WW en bijstand door de economische recessie voor het eerst sinds jaren weer toeneemt. In weerwil hiervan bezuinigt het kabinet fors op de reïntegratiebudgetten en de fiscale regelingen voor werkgevers. De komende jaren moeten meer mensen met minder budget gereïntegreerd worden. Dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening en de duurzaamheid van de plaatsing staat buiten kijf.

Men pleit dan ook voor een anticyclisch arbeidsmarktbeleid, waarbij de overheid ten tijde van een economische recessie juist extra middelen inzet. Dergelijk beleid is erop gericht langdurige werkloosheid van kwetsbare groepen te voorkomen, door juist deze groepen de mogelijkheid te bieden scholing volgen en werkervaring op te doen. Door te investeren in arbeidspotentieel wor voorkomen dat er bij een aantrekkende economie onvoldoende gekwalificeerd
personeel beschikbaar is. Door de inzet van EVC-methodieken – Erkenning van Verworven Competenties – kunnen mensen zeer gericht worden geschoold.