Om het publieke belang van een goed functionerende arbeidsmarkt te waarborgen, intervenieert de overheid op de arbeidsmarkt. Zij stelt publieke middelen ter beschikking, maakt keuzes ten aanzien van de inrichting van het sociale zekerheidsstelsel en schrijft regels voor waaraan de verschillende partijen op de reïntegratiemarkt zich moeten houden. Behalve de overheid vervullen ook opdrachtgevers een sturende rol en wel door de wijze waarop zij invulling geven aan het opdrachtgeverschap.

Overheidsinterventies

De overheid is verantwoordelijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De aangekondigde ingrepen in de sociale zekerheid en de effecten hiervan op de reïntegratiemarkt zijn eerder beschreven. De overheid is verder verantwoordelijk voor het waarborgen van vrije toetreding en eerlijke concurrentie. Daarvan is nog geen sprake,
nu de markten voor reïntegratie- en arbodienstverlening steeds verder naar elkaar toegroeien.

De afgelopen periode is de overheid een weinig betrouwbare partner gebleken voor de reïntegratiebranche. Het onverwachte ingrijpen van overheidswege heeft geleid tot marktverstorende effecten. Zo is abrupt een einde gemaakt aan de reïntegratiesubsidies voor werkgevers, zonder dat reïntegratiebedrijven die zich specifiek hebben toegelegd op dat marktsegment de gelegenheid hebben gehad tijdig hun bedrijfsvoering aan te passen.

Comments closed.